Hakhel: Meet Our Kallah Teachers Chodesh Menachem Av


July 19th, 2023

Chodesh Menachem Av, monthly Hakhel gathering with our Kallah Teachers.  Featuring: Mrs. Tehilla Chana Cohen, Mrs. Dabrushy Pink and Mrs. Michal Weiss.